Regulamin serwisu internetowego -  www.kameleon.pro

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.kameleon.pro, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.kameleon.pro prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała sp.j. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 203 86 17, REGON:070888838, adres poczty elektronicznej (e-mail):sklep@kameleon.pro, tel. 33 476-65-55
 2. Sklep Internetowy www.kameleon.pro działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.kameleon.pro, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.kameleon.pro, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składnia Zamówienia.
 7. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców, chyba że zapis regulaminu dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców lub Konsumentów.
 9. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Kontakt z Sprzedającym (prowadzącym sklep internetowy ) możliwy jest przez:
 11. Kontakt telefoniczny - (033) 476-65-55 lub Kom. +48 604-968-768;
 12. Kontakt mailowyzamowienia@kameleon.pro lub sklep@kameleon.pro;
 13. Kontakt pocztowy: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm, Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 .), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119, str. 1 – dalej jako RODO)

 

 1.  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, w tym wykonawcze oraz przepisy wydane na podstawie RODO.

 

DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dni ustawowo wolne od pracy reguluje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej
  kameleon.pro umożliwiający złożenie konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
  kameleon.pro umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 6. KLIENT – Konsument lub Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. KONTO - Usługa elektroniczna, dla której wymagane jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy i hasła, umożliwiająca gromadzenie danych Usługobiorcy oraz informacji o złożonym zamówieniu, informacji dotyczących rabatów oraz możliwości subskrypcji Newslettera, objęta regułami ochrony danych osobowych i polityką prywatności.
 9. NEWSLETTER - Usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Usługobiorcy po podaniu adresu e-mail Usługodawcy, otrzymywanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających informację o Produktach lub nowościach lub korzyściach wynikających z członkostwa w Klubie, według wyboru Usługobiorcy.
 10. KLUB - członkostwo w klubie jest opcjonalnym wyborem Usługobiorcy, który może wyrazić wolę wstąpienia do Klubu podczas wyboru subskrypcji Newslettera lub zakładania konta. Członkostwo w Klubie pozwala Usługobiorcy uczestniczyć w wydarzeniach związanych ze Sklepem internetowym oraz brać udział w promocjach.
 11. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kameleon.pro.
 12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała sp.j. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 203 86 17, REGON: 070888838.
 13. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.kameleon.pro.
 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 18. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. TRWAŁY NOŚNIK - materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 20. PAYEEZY- platforma do obsługi płatności w Internecie, zarządzana przez First Data Polska - krajową instytucje płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013.
 21. KC- Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm).

 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych określonych w roz. V.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam/bannerów/linków zamieszczanych ewentualnie na stronie Sklepu Internetowego oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane na stronie Internetowej Sklepu przez osoby/podmioty inne niż Usługodawca.

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na założeniu konta lub zamówieniu Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu na żądanie zgłoszone przez Usługobiorcę. Usługobiorca żądanie takie powinien zgłosić na adres: sklep@kameleon.proPo usunięciu adresu e-mail z bazy Newslettera lub danych z bazy kont klientów sklepu, do Usługobiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie usunięcia. Również Administratorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy opisanej w niniejszym punkcie, poprzez skasowanie adresu e-mail lub innych danych z bazy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia powyższych danych z bazy.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
  posługuje się Usługodawca:
  a) Komputer z dostępem do Internetu.
  b) Dostęp do poczty elektronicznej.
  c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox – wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa, dowolna rozdzielczość ekranu.
  d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  e) Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

- Newsletter;

- Konto;

- Formularza Zamówienia.

 1. Do subskrypcji Newslettera wymagane jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy.
  • Usługa Newslettera umożliwia Usługobiorcy, otrzymywanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających informację o produktach lub nowościach lub korzyściach wynikających z członkostwa w Klubie, według woli Usługobiorcy, wyrażonej przez zaznaczenie pola obok wymienionych wyżej opcji informacji. Usługobiorca może wyrazić wolę otrzymywania wszystkich podanych wyżej informacji, dowolnych dwóch wariantów bądź tylko jednego.
  • Zaznaczenie opcji członkostwa w Klubie, pozwala Usługobiorcy uczestniczyć w wydarzeniach związanych z Sklepem Internetowym jak również otrzymywać informację o promocjach specjalnych.
  • W każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z Usługi otrzymywania Newslettera. Rezygnacja może być wyrażona przez wysłanie na adres: sklep@kameleon.pro oświadczenia o woli rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź poprzez skorzystanie z opcji – usuń mnie z listy- każdorazowo dołączanej do wiadomości e-mail otrzymanej po rejestracji na liście subskrybentów Newslettera.
  • Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera, Usługodawca dokona usunięcia danych osobowych Usługobiorcy o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.
  • Usługa elektroniczna w postaci Newslettera objęta jest regułami ochrony   danych osobowych i polityki prywatności.
 2. Do korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Konta, wymagane jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy wraz z hasłem zabezpieczającym utworzone Konto.

3.1  Konto  umożliwia gromadzenie:

- danych Klienta, które Klient udostępnił Usługodawcy dla celów realizacji zamówienia;

- informacji o złożonym zamówieniu;

-  informacji dotyczących rabatów;

oraz możliwość wyrażenia woli co do subskrypcji Newslettera, wedle zasad opisanych w roz. V pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 • Dane klienta, o których mowa w poprzednim punkcie w przypadku klienta będącego :
 1. Konsumentem dotyczą:

- imienia i nazwiska;

- ulicy, nr domu/ nr lokalu;

- kodu pocztowego;

- miasta;

- kraju;

- numery telefonu;

 1. b) Przedsiębiorcą dotyczą:

- nazwy Firmy;

- nr NIP;

- imienia i nazwiska;

- ulicy, nr domu/ nr lokalu;

- kodu;

- miasta;

- kraju;

- nr telefonu.

 • Wprowadzenie tych danych przez Usługobiorcę w danych Konta, zwolni Usługobiorcę przy składaniu zamówienia z konieczności ponownego podawania danych do wysyłki, pod warunkiem że Usługobiorca złoży zamówienia jako zarejestrowany użytkownik.
 1. W każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z Usługi posiadania Konta. Rezygnacja może być wyrażona przez wysłanie na adres: sklep@kameleon.pro oświadczenia o woli rezygnacji z posiadania Konta.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z posiadania Konta, Usługodawca dokona usunięcia danych osobowych Usługobiorcy o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.
 3. Formularz zamówienia umożliwia Usługobiorcy złożenia zamówienia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne uprzednie założenia Konta (rejestracja).
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Informacja o obowiązku wpłaty zaliczki umieszczona jest każdorazowo w opisie Produktu.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 6. Złożenia zamówienia następuje przez:

6.1. Wybór Produktów lub Produktu poprzez zaznaczenie ilości (liczby sztuk) produktu wraz zaznaczeniem opcji – dodaj do koszyka-.

6.2. Następnie należy dokonać wyboru opcji dostawy i płatności, ewentualnie w specjalnie przygotowanym polu napisać uwagi do zamówienia.

6.3. W przypadku składania zamówienia przez Klienta zarejestrowanego, po uprzednim wprowadzenie danych potrzebnych do realizacji zamówienia, Klient zwolniony jest z konieczności ponownego podawania danych do wysyłki. W przypadku składania zamówienia przez Klienta niezarejestrowanego lub zarejestrowanego ale takiego, który nie podał danych potrzebnych do wysyłki w Koncie, klient zobowiązany jest do podania danych umożliwiających realizację zamówienia.

6.4 W celu dalszej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru opcji - przejdź do potwierdzenia-.

6.5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych płatnika i danych wysyłkowych, informacji dotyczących płatności i metody dostawy, a także nazwy przedmiotu wraz z ilością i ceną stanowiącego przedmiot zamówienia. Klient poinformowany zostaje o łącznej cenie zamówionego Produktu/ Produktów, wraz z kosztami dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży.

6.6 W celu ostatecznej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru pola  –zamówienie z obowiązkiem zapłaty-  które musi poprzedzić oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy i regulaminem  wyrażone poprzez zaznaczenie stosownego pola. Zaznaczenie pola stanowi oświadczenie Klienta o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści regulaminu i bycia poinformowanym o prawie do odstąpienia od umowy.

 • Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub płatności za pośrednictwem serwisu eService).
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie (przyjmuję ofertę złożoną przez Klienta), co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  - oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  - potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  - niniejszy Regulamin oraz informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, zaliczki na poczet złożonego Zamówienia, w wysokości 30% kwoty Zamówienia. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer PL 96 1750 1048 0000 0000 3980 1531 (BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie) kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała sp. j. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 203 86 17, REGON: 070888838. W tytule przelewu należy wpisać "Zaliczka do zamówienia nr........"

  • Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7. Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie bankowym Sprzedawcy, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17-tej, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny).

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a)Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem;
  b)Płatność za pośrednictwem eService;
  c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. d) Płatność przy osobistym odbiorze Produktu w lokalu przedsiębiorstwa.
 3. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer PL 96 1750 1048 0000 0000 3980 1531 (BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie) kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała sp.j. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 203 86 17, REGON: 070888838. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku wyboru metody płatności opisanej w pkt. 1 b,c,d chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 7. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 8. Operatorem kart płatniczych jest (First Data Polska S. A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, NIP 526-02-10-429, KRS KRS 0000061293)
 9. Umowa sprzedaży wygasa:
 10. a) w przypadku wyboru metody płatności określonej w pkt. 1 b i c w sytuacji braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 11. b) w przypadku wyboru metody płatności określonej w pkt. 1 a, gdy Klient nie dokonał odbioru przesyłki z Produktem, z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki.
 12. c) w przypadku metody płatności określonej w pkt. 1 d, w przypadku braku płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu Payeezy po upływie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Natomiast w przypadku wyboru odbioru osobistego w sklepie wraz z płatnością gotówką, w przypadku nieuiszczenia ceny w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 13. W przypadku potrzeby zwrotu należności na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający dokona zwrotu w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zwrot należności.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Klient poinformowany zostaje o łącznej cenie zamówionego Produktu/ Produktów, wraz z kosztami dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

- odbiór osobisty w sklepie,  

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 1. Dostawa Produktu/Produktów realizowana jest na adres wskazany w zamówieniu klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD Polska.
 2. Na termin dostawy składa się: czas realizacji zamówienia (realizacja zamówienia, oczekiwanie na płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, przygotowanie Produktu do wysyłki) + czas dostawy Produktu przez firmę kurierską.
 3. Termin dostawy Produktu/Produktów jest każdorazowo określony w opisie każdego produktu.
 4. Termin dostawy zamówienia określony jest w podsumowaniu zamówienia.
 5. Termin dostawy Produktu/Produktów liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem lub w przypadku płatności przy osobistym odbiorze Produktu, a w pozostałych przypadkach od dnia następującego po dniu zapłaty dla zamówień płatnych przelewem lub za pomocą serwisu eService.
 6. Dzień zapłaty to dzień otrzymania środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
 7. Warunki realizacji dostawy Produktu/Produktów przez firmę kurierską dostępne są na stronie internetowej: https://www.dpd.com.pl/.
 8. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sprzedającego.
 9. Koszty dostawy Produkty nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta.
 10. W sytuacji w której okaże się, że zamówiony Produkt nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca uzgodni z Klientem sposób realizacji zamówienia i Klient zdecyduje o:
 11. dalszym oczekiwaniu na zamówiony Produkt;
 12. zmianie zamówienia;
 13. rezygnacji z zamówienia.
 14. W przypadku zmiany zamówienia (pkt. 13 b), strony dokonają stosownych rozliczeń finansowych.
 15. W przypadku rezygnacji z zamówienia (pkt. 13 c) strony dokonają stosownych rozliczeń finansowych w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.
 16. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO- odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 17. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w trybie rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami KC.
 18. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w trybie rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na mocy art. 558 § 1 KC.
 19. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  sklep@kameleon.pro lub pisemnie na adres: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Do zawiadomienia należy dołączyć dowód zakupu Produktu.
 20. Po otrzymaniu zgłoszeni reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 21. Gdy jest to niezbędne Produkt, należy dostarczyć na adres: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 22. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
 23. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 24. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Produkty mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją, to informacja o gwarancji udzielonej przez producenta zamieszczona jest każdorazowo w opisie produktu.
 25. Sklep dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory produktów na zdjęciu, ale nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń użytkownika.
 26. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kameleon.pro lub pisemnie na adres Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1 .  Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może złożyć za pośrednictwem e- mail lub drogą pocztową. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza, który jest dostępny na stronie Internetowej Sprzedawcy.
 4. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o dostąpieniu od umowy przed upływem 14 dniowego terminu.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedający ma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, to Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu na adres Sprzedającego.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Produkt należy odesłać na adres: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 14. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb –tkaniny sprzedawane na metry traktowane są jak zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta i nie polegają zwrotowi.
 15. b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 16. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. d) inne przypadki szczegółowo określone w art. 38 ustawie o Prawach Konsumenta.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 1. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje technologię ‘’cookies’’, wyłącznie w celu:

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 5. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak do realizacji zamówienia czy skorzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sklep konieczne jest podanie wyszczególnionych danych osobowych.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu założenia, utrzymania i korzystania z Konta użytkownika Sklepu oraz w celu realizacji zamówienia, a także w celach marketingowych.
 1. Przetwarzanie danych będzie trwało przez okres niezbędny do założenia, utrzymania i korzystania z Konta użytkownika Sklepu oraz w celu realizacji zamówienia – po tym okresie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie trwało przez okres niezbędny do udzielania informacji o produktach marketingowych, korzystania przez użytkownika z Klubu lub do momentu otrzymania przez Administratora informacji o której stanowi Rozdział IV ust. 3 Regulaminu.
 1. Dane Usługobiorcy jedynie na jego wyraźną zgodę będą wykorzystane w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Anna i Andrzej Moskała sp.j. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 5. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej – DPD Polska Sp. z o.o. (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa).
 6. W celu zrealizowania zamówienia/w celach wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa/….. dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie księgowej, firmie informatycznej.
 7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), RODO oraz przepisami wykonawczymi i przepisami wydanymi na podstawie RODO - w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy określone w Roz. V pkt. 3.2 oraz adres e-mail.
 9. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Dane osobowe Usługobiorców nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych bez zgody Klienta.

 

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Oprogramowania szpiegujące, wirusy komputerowe oraz spam stanowią zagrożenie wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Oprogramowanie szpiegujące to, programy komputerowe, których celem jest gromadzenie informacji o użytkowniku, a także ich przesyłanie bez jego wiedzy innym osobom.. Programy te gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je często bez jego wiedzy i zgody autorowi programu.
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Sprzedający nie zobowiązał się do przestrzegania Kodeksu dobrych praktyk.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji.
 1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z :
 2. z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem  a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

 

Strona korzysta z plików cookie
w celu realizacji usług zgodnie
z Polityką Prywatności.