DRUK REKLAMACJI KP PDF

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KP PDF

INFORMACJA DLA KLIENTA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

REKLAMACJE i ZWROTY

I. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary zakupione w firmie KAMELEON.PRO Anna i Andrzej Moskała spółka jawna objęte są rękojmią za wady w okresie dwóch lat od daty zakupu, 

pod warunkiem:

- prawidłowego używania,

- odpowiedniej konserwacji i czyszczenia,

- właściwego transportu,

- odpowiedniego magazynowania,

- właściwego zamontowania tkaniny na meblu. 

2. Klient ma obowiązek zgłosić pisemnie reklamację: mailem lub pocztą. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane na formularzu reklamacyjnym (do pobrania na stronie www.kameleon.pro) i powinno zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy,

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,

- telefon kontaktowy i adres e-mail bądź adres do korespondencji,

- datę i miejsce zakupu,

- kopię dowodu sprzedaży faktury VAT / paragonu, 

- nazwę produktu,

- ilość,

- data stwierdzenia wady,

- powód reklamacji,

- żądanie reklamującego,

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pisemnie:

- e-mailem: reklamacje@kameleon.pro lub

- pocztą: kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała sp. j.; ul. Jagiellońska 27 A; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

4. W przypadku odsyłania reklamowanego produktu należy do niego dołączyć wszystkie otrzymane wraz z nim akcesoria. Reklamacja zawierająca niekompletne produkty nie będzie rozpatrywana do czasu otrzymania kompletnego produktu, w takim przypadku za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania ostatniej części produktu stanowiącej jego komplet.

5. kameleon.pro Anna i Andrzej Moskała sp. j. udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

II. ZWROTY

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia zamówionej rzeczy 

w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 

a w przypadku umowy która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub 

w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy. Oświadczenie takie może złożyć za pośrednictwem e- mail na adres: sklep@kameleon.pro  lub drogą pocztową: kameleon.pro sp. j.; ul. Jagiellońska 27 A; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza, który jest dostępny na stronie Internetowej Sprzedawcy.

5. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o dostąpieniu od umowy przed upływem 14 dniowego terminu.

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

8. Sprzedający ma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, to Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu na adres Sprzedającego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Produkt należy odesłać na adres: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 

i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi 

w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – Tkaniny sprzedawane na metry (cięte na wymiar) traktowane są jak zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta i  NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI. Zwrotom podlegają tylko i wyłącznie tkaniny zakupione w całych wałkach,

b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) inne przypadki szczegółowo określone w art. 38 ustawie o Prawach Konsumenta.

Strona korzysta z plików cookie
w celu realizacji usług zgodnie
z Polityką Prywatności.